سعید روانفر

سعید روانفر مدیر عامل آژانس مسافرتی آسمان هفتم
سعید روانفر مدیر عامل آژانس مسافرتی آسمان هفتم

مدیر عامل آژانس آسمان هفتم سپاهان آقای سعید روانفر

سعید روانفر مدیر عامل آسمان هفتم
سعید روانفر مدیر عامل آسمان هفتم


ابتدا به صورت اجمالی به رزومه آقای سعید روانفر می پردازیم.

ایشان متولد سال ۱۳۵۵ در شهر اصفهان بوده و تحصیلات عالی خود را در رشته مدیریت جهانگردی تا مقطع م. کارشناسی ارشد ادامه داده اند .

ایشان با اجرای طرح های نوین صنعت گردشگری زمینه اشتغال صدها نفر را در سراسر ایران فراهم آورده اند.

 

 

 

کتاب دعای مادر زندگی نامه سعید روانفر

 

 

کتاب دعای مادر بر اساس زندگی نامه ایشان توسط مهندس علی زارعی نوشته شده است .

 

 

 

 

 

 

برخی افتخارات آقای روانفر عبارتند از :

_عضو رسمی یاتا (انجمـــن بین المللی حمل و نقل هوایـی)

_نمایندگـی رسمی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)

_نمـــاینــده رسمـی هواپیمــایی قطـر

_ نمـاینده رسمـی هواپیمـایــی امارات

_نمــاینده رسمـی هواپیمایـی اتریــش

_نمــاینده رسمــی هواپیمــایی ترکیش

_نماینده رسمـی هواپیمایی لوفت هانزا

_ نمــاینده رسمــی هواپیمایی ایر عربیا

_ نمــاینده رسمـی هواپیمـایی KLM

_نمـاینده رسمـی هواپیمایی فلای دبـی

_نمـاینده رسمــی هـواپیمــایی ماهــان

_نمــاینده رسمــی هواپیمــایی کیــش

_نمــاینده رسمــی هواپیمـــایی آسمان

_نمــاینده رسمــی هواپیمـایی زاگرس

_نمــاینده رسمــی هــواپیمـایــی آتــا

_ نمـاینــده رسمی هواپیمـایــی تـابـان

_نمــاینده رسمی هواپیمایی آذربایجان

_دریــافـت تنــدیــس بلـوریــن هـواپیمــایــی لوفــت هـانزا

_دریافت تندیس بلورین هواپیمایی ایر عربیا در کشور امارات

_نمــاینـــده رسمـــی سفـــارت تــایلنـــد در استــان اصفهان

_دارای لـــوح سپــاس در جشنـــواره کـــارآفــرینــان بـرتـر

_کســب رتبــه برتــر فــروش شــرکــت هــواپیمایی ترکیش

_کسب رتبه برتر فروش و همکاری هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)

_نمــاینـــــده انــحصــــاری هتــــل هــــای معــتبـــــر بیـــــن المللــــــی

_نمایـنده رسمــی معتبــرترین کــارگزاران بین المللی اروپا،آفریقا،آسیا و…

_عضــــــــویــــــــــت در اتحـــــــــادیــــــــــــه هتــــــــلـــــــداران

_دارنده لوح سپاس از شرکت قطارهای مسافرتی رجا بعنوان نماینده نمونه

_دارنــده ۵ لــوح سپـــاس گردشگـــری از ســـازمــان میــراث فرهنگـی

_عضــویــت در انــجمـــن صنفـــی دفــاتـــر خـــدمــــات مسـافــرتــی

_همکــاری وایجــاد تسهیــلات جهـت تشکل های کارگری وکارفرمایی

_طـرف قــرارداد بــا دوایــر دولتــی، سازمــان هـا و شرکت هـای معتبــر

_عضـــو رسمـــی شــــرکــــت مــــرکـــزی خــدمـــات زیــــارتــــی

_دارنــده کــد وزارت امـــور خــارجـــه جهـــت اخــذ ویــزای ایـــران

_دارنــده نمـــاد الکتــــرونیــک وزارت صنــعت، معـــدن و تجـــــارت

_دارنـــده مجــوز بنـــد الـــف ازســـازمـــان هـــواپیمـــایــی کشــوری

_دارنده مجـوز بند ب از سـازمان میراث فرهنگی، صنایـع دستی وگردشگری

_دارنــــــده مجـــــــوز بنــــد پ از ســــازمـــــان حـــــج و زیـــارت

_نمایندگی کشتیرانی والفجـر،قطـارهای مسافرتی واتوبوس درمسیرهای داخـلی و خارجی

_دارنـــــده مجــــــوز صـــــدور گــــواهینـــامـــــه بیـــن المللـــی و تــرانزیــــت